Obračun PDV-a

Predstavljen je u obliku izveštaja koji se dobija na osnovu proknjiženih dokumenata u sistemu što znači da se uvid u PDV evidenciju može vršiti svakodnevno jer sam obračun ne traje duže od minuta i može se ponavljati neograničen broj puta za svaki period. Obračun obuhvata sve evidencije definisane zakonom o PDV-u, uključujući i PPDV obračun koji smo uskladili sa tumačenjem i preporukama o PDV-u Privrednog Savetnika Beograd.

Program je baziran na tzv. tarifama koje predstavljaju varijaciju knjiženja prometa robe u PDV evidenciju a sadrži i dokument Interni nalog kojim se ručno mogu definisati promene u prometu robe a koje ulaze u PDV obračun.

Obuhvaćeni izveštaji unutar obračuna: PPPDV Obrazac, Rekapitulacija obračuna po vrstama prometa, Knjiga primljenih računa, Knjiga izdatih računa, Rekapitulaciju obračuna po kontima, Rekapitulaciju obračuna po poreskim stopama i Rekapitulaciju obračuna po vrstama.

Program obezbeđuje i tzv. nalog za knjiženje za Glavnu knjigu obračuna PDV-a kao i izveštaje koji služe za kontrolu ispravnosti dokumentacije dokumenata obuhvaćenih obračunom datog PDV-a.